Algemene voorwaarden

1              Algemeen

De in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen in artikel 1 tot en met 13 zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van SUPREME WORKS VOF gevestigd aan de Treurenburgstraat 41, 5613 EA  EINDHOVEN, nader te noemen SUPREME WORKS VOF, tenzij tussen partijen nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 1.1.

Wijzigingen die door SUPREME WORKS VOF in de Algemene Voorwaarden worden aangebracht gelden jegens opdrachtgever vanaf één maand na de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden aan de opdrachtgever schriftelijk zijn medegedeeld tenzij de opdrachtgever SUPREME WORKS VOF schriftelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de mededeling schriftelijk in kennis stelt van het feit dat hij tegen de wijziging van de Algemene Voorwaarden bezwaar maakt.

Artikel 1.2.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om welke reden en wanneer dan ook hulppersonen van de opdrachtnemer over te nemen. Bij overtreding daarvan is de opdrachtgever aan de opdrachtnemer een direct opeisbare boete verschuldigd van 1000 uren maal het overeengekomen uurtarief, onverminderd de door opdrachtnemer geleden en te lijden schade, in welke vorm dan ook

 1. Aanbieding en overeenkomst.

Artikel 2.1.

De overeenkomst komt tot stand door ontvangst van de aanvaarding van een aanbod, tenzij een vrijblijvend aanbod nadien onverwijld wordt herroepen.

 1. Vertrouwelijke informatie

Artikel 3.1.

Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

Artikel 3.2.

SUPREME WORKS VOF zal voldoen aan de Gedragscode Wet Bescherming Persoonsgegevens.

4              Duur en beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 4.1.

Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten, wordt de overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij een andere periode uitdrukkelijk is overeengekomen.

Artikel 4.2.

Opzegging kan alsdan uitsluitend schriftelijk per aangetekende brief geschieden tegen het einde van een kalenderjaar met een opzegtermijn van tenminste drie maanden (opzegging dient plaats te vinden voor 1 oktober van het jaar), tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 4.3.

De overeenkomst kan, behoudens hetgeen is geregeld in artikelen 4.6 en 5.5 tussentijds uitsluitend worden beëindigd door ontbinding en zulks uitsluitend indien de andere partij, na verloop van een redelijke termijn volgende op een deugdelijke schriftelijke in gebrekenstelling, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De ontbinding dient te geschieden per aangetekende brief aan de andere partij; rechterlijke tussenkomst is niet vereist.

 

Artikel 4.4.

Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering had ontvangen, kan hij de

overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door SUPREME WORKS VOF nog niet is uitgevoerd.

Artikel 4.5.

Bedragen die SUPREME WORKS VOF voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 4.6.

In afwijking van het bepaalde in artikel 4.3. kan SUPREME WORKS VOF de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien aan hem, al dan niet voorlopig surséance van betaling wordt verleend, indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. SUPREME WORKS VOF zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 4.7.

Indien de opdrachtgever niet op de in artikel 4.2. voorgeschreven wijze opzegt, maar ophoudt verwerkingsgegevens bij SUPREME WORKS VOF aan te bieden ofwel zodanig weinig gegevens bij SUPREME WORKS VOF aanbiedt, dat SUPREME WORKS VOF in redelijkheid mag aannemen dat de opdrachtgever de overeenkomst niet (meer) gestand wenst te doen, heeft SUPREME WORKS VOF het recht opdrachtgever bij wijze van vastgestelde schadevergoeding een direct opeisbaar bedrag in rekening te brengen, gelijk aan 25% van de bedragen die SUPREME WORKS VOF in de twaalf maanden direct voorafgaande aan de maand waarin SUPREME WORKS VOF geen of zodanig weinig verwerkingsgegevens heeft ontvangen van de  opdrachtgever, aan hem in rekening heeft gebracht, zulks met een minimum van € 500,- (vijfhonderd Euro) en onverlet de eventuele vordering van SUPREME WORKS VOF ter zake van door SUPREME WORKS VOF geleden schade waaronder gemaakte initiële kosten, zoals doch niet beperkt tot die van implementatie.

Indien opdrachtgever minder dan twaalf maanden gegevens ter verwerking aan SUPREME WORKS VOF heeft aangeboden, worden de verwerkingskosten op jaarbasis vastgesteld door extrapolatie van de kosten over de maanden dat gegevens ter verwerking werden aangeboden.

Artikel 4.8.

Indien de opdrachtgever de overeenkomst heeft opgezegd, maar desondanks na de laatste maand van het kalenderjaar nog verwerkingsgegevens aan SUPREME WORKS VOF stuurt anders dan voor administratieve afsluiting als bedoeld in artikel 4.9. wordt zijn opzegging geacht ingetrokken te zijn. De verwerking van de ontvangen gegevens zal alsdan doorgaan tegen de alsdan geldende tarieven. Indien de opzegging gedaan was naar aanleiding van een tariefsaanpassing als bedoeld in artikel 5.5. heeft SUPREME WORKS VOF daarnaast het recht de herziene tarieven  alsnog met terugwerkende kracht in rekening te brengen vanaf de datum, waarop de prijswijziging normaliter van kracht zou zijn geworden.

Artikel 4.9.

Indien de overeenkomst wordt beëindigd tegen het eind van het kalenderjaar met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.2. dan kan de opdrachtgever nog gedurende maximaal de eerste twee maanden in het daarop volgende kalenderjaar prestaties van SUPREME WORKS VOF betrekken voor wat betreft de afsluiting van de administratieve gegevensverwerking betreffende het afgelopen kalenderjaar, tegen betaling van de tarieven daarvan zoals deze van toepassing waren op het tijdstip van beëindiging van de overeenkomst.

 

 

 1. Prijzen en tarieven.

Artikel 5.1.

Door SUPREME WORKS VOF opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief porto en vervoer en andere bijkomende kosten alsmede omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 5.2.

Indien prijsbepalende factoren een verhoging ondergaan door welke oorzaak dan ook dan is SUPREME WORKS VOF gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te wijzigen. Een dergelijke wijziging geeft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen.

Artikel 5.3.

Buiten het in artikel 5.2. geregelde geval kunnen de tarieven van prestaties door SUPREME WORKS VOF worden gewijzigd bij schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever. Aldus gewijzigde tarieven zullen gelden vanaf een door SUPREME WORKS VOF in voornoemde kennisgeving te vermelden datum, doch in geen geval eerder dan een maand na verzending van de kennisgeving aan de opdrachtgever.

Artikel 5.4.

Tenzij de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontvangst ven een kennisgeving van een tariefsaanpassing ex art. 5.3. schriftelijk SUPREME WORKS VOF in kennis stelt van het feit dat hij bezwaar maakt tegen de voorgenomen verhoging, wordt hij geacht de gewijzigde tarieven te hebben aanvaard.

Artikel 5.5.

In geval opdrachtgever tijdig bezwaar heeft gemaakt tegen een voorgenomen verhoging ex artikel 5.3. en met SUPREME WORKS VOF niet tot overeenstemming komt over de wijzigingen van die tarieven, dan heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst binnen een maand na voornoemde kennisgeving tegen het einde van het kalenderjaar te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving. Als opdrachtgever van dit recht gebruik gemaakt heeft, worden de tarieven ongewijzigd gehandhaafd tot het einde van het lopende kalenderjaar.

 1. Betalingen

Artikel 6.1.

Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Facturen, betrekking hebbende op periodieke of anderszins regelmatige diensten, zullen maandelijks vooraf verstuurd worden. Bij gebreke van specifieke condities zal opdrachtgever binnen 10 dagen na factuurdatum betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welke hoofd dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of gerechtelijke uitspraak is vastgesteld dat opdrachtgever terugvordering of een grond opschorting heeft. Indien opdrachtgever niet tijdig betaald heeft SUPREME WORKS VOF het recht om € 150,00 (excl. B.T.W.) aan kosten in rekening te brengen.

Artikel 6.2.

Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaald, zal opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan vordering uit handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, de hoogte van eerstgenoemde kosten daarbij bepaald op 15% van het totale bedrag met een minimum van € 120,=.

 

Artikel 6.3.

Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, kan SUPREME WORKS VOF nadere zekerheid verlangen bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

 1. Medewerking door opdrachtgever.

Artikel 7.1.

Vanwege de noodzaak dat opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal opdrachtgever SUPREME WORKS VOF steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.

 1. Aansprakelijkheid van SUPREME WORKS VOF.

Artikel 8.1.

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is SUPREME WORKS VOF slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding d.w.z. vergoeding van de waarde van de achtergebleven prestatie behorende bij gedeelte van de opdracht dat niet wordt ontbonden. Iedere aansprakelijkheid van SUPREME WORKS VOF voor enige vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. SUPREME WORKS VOF is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van medewerking, informatie of materialen door opdrachtgever en schade wegens door SUPREME WORKS VOF gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt.

Artikel 8.2.

De door SUPREME WORKS VOF te betalen vervangende schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50% (vijftig procent) van de op grond van die overeenkomst gefactureerde bedragen (exclusief BTW) wegens reeds geleverde producten of diensten die SUPREME WORKS VOF reeds wel had kunnen factureren. Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) bedongen bij desbetreffende overeenkomst voor de prestatie van SUPREME WORKS VOF in de periode van 3 maanden voorafgaande aan het verzuim van SUPREME WORKS VOF.

De in de artikel 8.2. bedoelde bedragen worden verminderd met opdrachtgever bedongen en door SUPREME WORKS VOF verleende creditering.

Artikel 8.3.

In geval van een onrechtmatige daad van SUPREME WORKS VOF, of van haar werknemers of ondergeschikten waarvoor SUPREME WORKS VOF rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is SUPREME WORKS VOF slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld. In deze gevallen zal de schade in geen geval meer bedragen dan €  1.000.000,= (een miljoen Euro) per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

Artikel 8.4.

Aansprakelijkheid van SUPREME WORKS VOF voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in artikel 8.3. wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover hierop geen beroep kan worden gedaan, zal de schadevergoeding per gebeurtenis- waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis- in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan €  1.000.000,= (een miljoen Euro).

Artikel 8.5.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij SUPREME WORKS VOF heeft gemeld.

Artikel 8.6.

Opdrachtgever vrijwaart SUPREME WORKS VOF voor alle schade die SUPREME WORKS VOF mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden met de door SUPREME WORKS VOF diensten en andere prestaties, waaronder mede begrepen:

-aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden die het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van SUPREME WORKS VOF die ter beschikking zijn gesteld van opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;

-aanspraken van derden, werknemers van SUPREME WORKS VOF daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die het directe of indirecte gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever, daaronder begrepen het niet of niet voldoende naleven door opdrachtgever van de Wet persoonsregistraties, of die het directe of indirecte gevolg is van onveilige situaties in diens bedrijf;

-aanspraken van derden die schade lijden die het gevolg is van een gebrek in door SUPREME WORKS VOF geleverde prestaties die door opdrachtgever werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in samenhang met eigen producten of andere prestaties van opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als hiervoor bedoeld.

 1. Overmacht.

Artikel 9.1.

Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te verwijten aan haar schuld, noch krachtens de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

 1. Toepasselijk recht en geschillen.

Artikel 10.1.

De overeenkomsten tussen SUPREME WORKS VOF en opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.

Artikel 10.2

Alle geschillen, die tussen SUPREME WORKS VOF en opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van de door SUPREME WORKS VOF met opdrachtgever gesloten overeenkomst, dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Roermond, dan wel door het gerechtshof te Roermond tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

 1. Uitvoering der werkzaamheden.

Artikel 11.1.

SUPREME WORKS VOF zal de dienstverlening met zorg uitvoeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met opdrachtgever vastgestelde afspraken en procedures.

Artikel 11.2.

Indien is overeengekomen dat de onder 11 en 12 bedoelde dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, kan SUPREME WORKS VOF de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 1. Wijziging en meerwerk.

 Artikel 12.1.

Opdrachtgever aanvaardt dat, indien partijen overeenkomen dat de te leveren diensten en/of werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de dienstverlening daardoor kan worden beïnvloed. SUPREME WORKS VOF zal opdrachtgever vooraf inlichten, indien een uitbreiding of wijziging als hiervoor bedoeld tot gevolg heeft dat de overeengekomen prijs wordt beïnvloed.

 1. Reclames.

Artikel 14.1.

Reclames dienen binnen 8 dagen schriftelijk bij SUPREME WORKS VOF ingediend te worden.